A víz az egyik legfontosabb lételemünk! Minden jog fenntartva! Alle Rechte vorbehalten! All rights reserved!
A méz, a virágpor, a propolisz, a fahéj és a fokhagyma népszerűsége egyre nő!

Keresés a honlaponBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

HÍREK
A 450.000. látogatóm tiszteletére
- 2017.11.07.

Vörösmarty Mihály

Szózat

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, ó magyar;
Bölcsőd az...

továbbNem porzik!
- 2012.05.22.


A humuszban gazdag, vízzel kellőképpen ellátott talaj nem porzik!

továbbÉlelmiszer és ivóvíz
- 2012.04.12.


Földünk lakosaiból legalább egy milliárd ember éhezik, közel 1,5 milliárd ember nem jut tiszta ivóvízhez, miközben a Föld termékeinek 80 %-át, a lakosság 20 %-a élvezi...

Német-, osztrák kórházakban, óvodákban, iskolákban, idősek otthonában "kezelték" a vizet, (fizikai- és kémiai szűrés, Edelstahl vezetékek, és tartályok alkalmazása), mely eljárásokat követően ugrásszerűen növekedett az egészséges emberek száma. A betegágyakon fekvők sokkal gyorsabban gyógyultak...

továbbÁrvíz- és aszálykár
- 2010.06.04.


Általában tavasszal-, vagy zöldáradáskor az árvíz- belvíz kártétele folytán szinte elúszik-, majd nyár közepén és végén kiszárad Magyarország!

Megoldási javaslat: baloldali menüsor: a VJ-XI. sz, a VJ-VII. sz. víztározók, továbbá a Balaton, Velencei tó...

továbbSzékely Himnusz
- 2013.07.20.

Csanády György (1895-1952) 1921-ben írta a költeményt, zenéjét Mihalik Kálmán szerezte

Ki tudja merre, merre visz a végzet,
göröngyös úton sötét éjjelen.
Vezesd még egyszer győzelemre néped,
Csaba királyfi csillagösvényen.

Maroknyi székely porlik, mint a szikla,
népek harcának zajló tengerén.
Fejünk az ár, jaj, százszor elborítja,
ne hagyd elveszni Erdélyt, Erdélyt Istenem!
Csanády György

továbbArany János
- 2007.06.19.


Bolond Istók - (1873)
második ének 7. versszak

"És engem akkor oly érzés fogott el...
A szőlős gazda is, az egyszeri,
Magánkivűl s őrjöngve kacagott fel,
Látván, hogy szőlejét a jég veri,
Dorongot ő is hirtelen kapott fel,
Paskolni kezdé, hullván könnyei:
No hát, no! Így kiált; én Uram Isten!
Csak rajta! hadd lám: mire megyünk ketten?"

továbbPerspektíva?
- 2012.07.25.


Kínai közmondás:

Kövess egy kutyát; a szemétdombra jutsz,
kövess egy tigrist; a dzsungel ura leszel...

tovább


Tisztelt Olvasó!

Dr. Orzovenszky Károly balatonfüredi fürdő-főorvos, 1853. április 06-i kinevezése alkalmából, ezeket írta a
c s e v i c é r ő l

(Korhű idézet következik, szószerinti megjelenésben. Tehát eme felbecsülhetetlen értékű írásművet igyekszem eredetiben közölni a T. Olvasóval.)

„KÖZLEMÉNY
A
B A L A T O N – F Ü R E D I

Ez évi fürdői időszak érdekében,

Dr. ORZOVENSZKY KÁROLY
Fürdői főorvostól.

A Balaton-füredi fürdői főorvosi állomás Dr. Adler elhunytával ürességbe jövén, tudatni kívánom a tisztelt közönséggel, miszerint igénytelen személyemnek jutott a szerencse, méltóságos Rimely Mihály Sz. Benedek kegyesrendi főapát úr által az ezen állomásra való kineveztetéssel megtiszteltetni.
Érzem a sokrendbeli fogyatkozást, melly ilyetén gyógyintézeteinket terheli, s melly miatt világhírű legteljesebb gyógyvizeink is kénytelenek háttérbe vonulni; ugyanazért azon erős akarattal vállaltam el ezen díszes állomást, hogy Balaton-Füred két század óta ismert ritka és sokszoros gyógyerejű vizét minél sikerdúsabbá tegyem a szenvedő emberiség hasznára, s a tisztelt fürdői közönségnek minél nagyobb kényelmet s minél dúsabb élvezetet eszközölhessek; egy szóval: hogy Füreden gyógytekintetben az orvosok a szenvedő betegek, gazdasági tekintetben pedig, minden rendüek kívánatának a kitelhetőségben elégtétessék, s ez által a közönség bizalmát megnyerhessem.
A vállalat nagy, - bennem az igyekezet nem fog hiányozni, valamint az áldozat sem a birtokosság részéről; azt hiszem, a tisztelt közönség is méltányolni fogja igyekezetünket s pártfogásával gyámolítani intézetünket.
Sokkal ismeretesebbek a balaton-füredi ásványvíz gyógyereje, s az ottani intézet helyviszonyai a tisztelt közönség nagy része előtt, hogy sem arról itt hosszas értekezést lenne szükség tartanom, miután az orvosok s több magánrajzok dicsérettel s elég terjedelmesen szólanak felőle; mindazáltal addig is, míg saját taopasztalataimat egy okszerű kézi könyvecskében nyujthatnám mintegy vezetőül a tisztelt közönség kezébe, nem tartottam érdektelennek, némelly tudnivalókat közleni részint az ásványvíz gyógyereje, részint az intézet jelen fürdői időszaki viszonyainak érdekében (távol a divatozó színtárkodástól) csupán a jelesebb orvosok több évi s különösen a köztiszteletben részesült elhunyt fürdőorvos Dr. Adler úr 30 évi tapasztalatait, mellyekhez saját irományai után jutottam, csupán tényt és igazságot említvén fel.

Ha megtekintjük a balaton-füredi ásványvíz alkotórészeit s azok gyógyerejét, ugy találjuk, hogy ezen viznek a zsongítva oldozó, azaz felolvasztó másitó s egyszersmind erősítő gyógyerővel kell birnia; ennélfogva olly bajokban használva, hol az életerő gyengeség pangásokkal s dugulásokkal van párosulva.

Zsongító erejénél fogva következő betegségekben találtatott üdves hatásúnak:

1-ör. Gyöngeségben – alapuljon az akár vérvegyületi aránytalanságon, akár a lágy-szilárd részek petyhüdtségén, akár nemesebb nedvek: mint vér, tej, ondó veszteségén, akár hibás emésztés áthasonlitáson, akár testi vagy szellemi megerőltetésen, akár az idegrendszer kóros állapotán.
2-or. Sápkórban (Bleichsucht, Chlorosis), kivált ha a gyógyviz használata balatoni fürdésekkel párosul.
3-or. Nyálkásodásokban (Verschleimung), mellyek akár a lélekzési, akár a nemző, akár a húgykészítő életművekből erednek. – Mint külön s hasonlíthatatlan szer ajánltatik a füredi víz a húgy-hólyag nyálkásságaiban. (Katarrh der Harnblase).
4-er. Emészthetetlenségben – mellynek kórtünetei: gyakori felböfögés, zaha (Sodbrennen) puffadtság, rendetlen székelések. – Voltak esetek, hogy üdült emészthetetlenségben szenvedők, kik mindent, mit bevettek, kihánytak, a füredi gyógyviz használatára hat hét alatt tökéletesen meggyógyultak.
5-ör. Női terméketlenségben.
6-or. Különféle idegbajokban, mint rászt és méhkóros görcsökben (hypocondrische und hysterische Krämpfe), gyomorgörcsben, üdült hányásban, ideg zsábákban (Nervenschmerzen) szédelgések – s szélhüdésekben.

Oldozó erejénél fogva használ:

1-ör. Veröczérrendszerbeni pangásokban (Stockungen im Pfortader-System), máj-, lép-dugulások- s dagokban, mint szintén ezek által feltételezett rásztkór (Hypochondrie), búkór (Melancholic), aranyér, sárgaság- és vizkórban. – Megemlítendő, hogy a füredi gyógyvizre az aranyér rendes utjátóli eltávozása, s több abból eredő bajok gyökeresen gyógyulnak, úgy hogy az aranyeres folyás, melly eltünt volt, ujból visszatér.
2-or. Az epe- s vese-kövek által okozott bántalmakban. – Itt is voltak szemtanuk, hogy a beteg a vese-köveket összeszedegette, mellyeket a füredi víz elhajtott.
3-or. Gliszták ellen.
4-er. Mint utószer a budai, pöstényi, carlsbadi, mehádiai, harkányi fürdők használata után.

A fentebbi betegségek elősorolásán kivül érdekelni fogja a közönséget a füredi gyógyviznek az életmüvezetrei (organismus) általános hatása. Igy például a füredi víz itala bőv izzadást idéz elő, az étvágyat nagyobbítja, erőt nyer az ember, vidor s jókedvü lesz, székletételei szaporodnak, ugy, hogy naponkint 2-3-szori székletétel eszközöltetik, melly által zöldes, feketés büdös pépnemü emésztet takarittatik ki a beteg nagy megkönnyebbülésével, az aranyér s havi tisztulás folyamatba jönnek.

A mi a fürdő-intézetet illeti : vannak itt két ivókuton kívül kádakkal ellátott több rendbeli czélszerü fürdöszobák, mellyekben az ásványviz fölmelegitve fürdö gyanánt használtatik, s mellyek a tisztelt közönség előtt régebb idő óta ismeretesek.
Vannak továbbá hideg fürdök a balaton tavában, mellyeknek zsongitó, idegeket erősitő, vér-vegyületet javitó, görvély-ellenes hatása szintén régibb időkből ismeretes; azonban az idén zuhanyok is állíttattak fel, mellyek a fürdőknek fentebbi bántalmaikbani gyógyerejét gyarapitják.
Nemkülönben találtatnak Füreden balatoni meleg fürdők, - mellyeknél a balatoni vizben található több rendbeli sós alkatrészek, u. m. szénsavas mész, kén- és sósavas szikéleg – gyógyerejét a hévmérséklet is neveli, s mellyek különösen a börre hatnak, elosztván célszerü gyógymód mellett a legmakacsabb bör-kütegeket is.
Gőzfürdő szintén az idén nyittatik meg, mellynek csúzos, köszvényes s aranyeres bántalmak elleni hatását a tisztelt közönség különben is ismeri; ugyanzért itt csak annyit említek, hogy Füreden a gőzök ásványalkatrészekkel lévén vegyitve, s a beteg egyuttal az ásványvizet belsőleg is használván, ezen bajok annál sikeresebben gyógyitanak.

Mindezek mellett talál a közönség Füreden olly intézkedésre, mi eddig
még nem volt, s mi fürdő-intézeteink nagy részénél hiányzik – t.i. birkasavó gyógymódra, mind ital, mind fürdő gyanánt. E szerint tüdő-bántalmakkal bajlódók is sikeres gyógyszernek örvendhetnek itt. – A természet kellemeinél fogva már magában is gyógyhelyül alkotta Füredet a tüdőbetegeknek, az ottani szelid éghajlat, a természet regényességei olaszhonéival vetélkedvén, s a füredi ásványvíz alkatrészeinél fogva már magában is jótékony hatású lévén több tüdő bajokban. Ehez járul a savó- gyógymód Dr.Mojsisovics utasitása szerinti használata, mellyről maga Mojsisovics így szól : „Die Schafmolke ist das köstlichste Mittel in der Tuberculosa, in welcher sie oft Erfolge bewirkt, die an das Wunderbare grenzen.” A savó továbbá mint fürdő a legjobb sikerrel használtatik olly asszonyoknál, kik vérvesztés, vagy gyakori szülés által elgyengültek : az illyenek rövid idő alatt visszanyerik virág
zó kinézésöket. – Hasonló erősödésben részesülnek gyenge gyermekek, s gyenge ideges egyének. Hathatós erőt nyer a savó, ha füredi ásványvízzel vagyíttetik, s különösen az emésztő rendszer legalsóbb foku elgyengélüséneinél bámulatos hatásu. Ilyettén esetekben a füredi víz magában is hathatós gyógyerővel birván, gyenge idegzetüek- s emésztő rendszerükre nézve, kik talán a puszta ásványvizet el nem bírhatják, savó vegyitéke által téteik az felemészthetővé.
Füred gyógyintézetéhez számítandók : egy kórház szegényebb sorsuak számára, mellynek rendes orvosa Pachl János úr, alulirt felügyelete alatt, s egy olly jó rendezetü gyógyszertár, melly akármelly városi gyógyszertárral versenyezhet, ugyanitt mindennemű ásványvizek is feltalálhatók leendenek a legjutányosabb áron.
Gazdasági tekintetben gondoskodva lesz Füreden mindenről, mit fürdő-vendégek igényei megkivánnak, e szerint lesznek elégséges, kényelmes s csinosan butorozott szállások, mellyek iránt Écsy László fürdő-felügyelő urhoz sziveskedjenek a fürdő-vendégek járulni. Gondoskodva lesz továbbá a tisztaságról, szolgálatról, jó rendről, az ételek s egyéb kellékek mérsékelt áráról, hogy a zsarolásnak vége vettessék. – A vendéglőt Mayer úr vette át, ki Pesten több előkelö uraságoknál szakácskodott, s nemcsak átalánosan a legtisztább s izletesebb, hanem olly ételekkel is italokkal is szolgáland, mellyek orvosi rendeletre a betegségek külön nemei szerint rendeltetnek, s orvosi ellenőrködés mellett készülnek. – Nem fognak csinos kioszkok is hiányzani. – A szinházban Latabár úr társasága fog előadásokat tartani, - ezen kívül lesznek bálok, lövöldék s a mi csak a vendégek mulattatására létesitendő.
Ki a természet nagyszerü szépségeit kedveli, talál a Balaton regényes tájékain elégséges anyagot vágyai kielégitésére. – Nem kivánom a csudaszépségü s historiai nevezetességet nyert kirándulási helyek egyes megnevezésével az olvasót terhelni – azokat látni kell, halandó azt leirni képtelen. – A kirándulásokat tehetni mind szárazon – mellyhez elégséges fuvarokat találni a közel falukban, mind pedig a Balatonon gőzössel s vitorlás csónakokkal.

A fürdő-időszak május 16-án kezdődik s tart 1-sö octoberig ; kik azonban savóval kivánnak élni, jelenjenek meg minél előbb még májusban, hogy a legszebb s legmelegebb hónapokat, mint junius, julius és augustust, a fürdőben használhassák.
Mindenféle fürdő-vendég sziveskedjék ha teheti, házi orvosától betegségéről egy kórrajzot hozni magával a fürdőbe s azt alulirtnál bemutatni, ki kész leend mindenkinek a fürdő használata iránti utasitással s az egész gyógymód vezetésével, mind pedig szükség esetében orvosi segedelemmel is, a leglelkiismeretesebben szolgálni. – A káros következéseket, mellyek valamely gyógyviz önfejü s orvosi rendeleten kivüli használatából eredtek, nem lehet felszámítani, s a fürdő használati szabályok legfőbbikéhez tartozik, semmit sem tenni, orvos hire s beleegyezése nélkül; ugyanezért reménylem, hogy a tisztelt közönség bizalommal lesz irántam, s ezen főszabályt megtartandja.
Végül tudatni kívánom minden orvosi segélyemmel élni kivánókkal, hogy állandó lakásom a fürdő időszakon kívül, amikor Füreden lakom, - mint eddig, ugy ezután is Pesten leend Józseftéren, gróf Cziráky házban 221-ik szám alatt.

Pest, aprilis 6-án 1853
Orzovenszky Károly,
Orvos, sebésztudor, füredi fürdői főorvos”

Pest, 1853. Nyomtatott Landerer és Hackenastnál.

Bővebben L.:
Szépségápolás:
a=ausztriaingatlan&o=mez_viragpor_propolisz_szepsegapolas_2008
Isten patikája a csodálatos dió:
a_dio_csodalatos_hatasa_a_szervezetunkre_7cL3
A csodálatos méz hatása az emberre:
http://ausztriaingatlan.shp.hu/hpc/web.php?a=ausztriaingatlan&o=mire_kepes_a_mez__I4Ex
Élet, erő, kitartás, szépség, egészség:
http://ausztriaingatlan.shp.hu/hpc/web.php?a=ausztriaingatlan&o=meheszeti_termekek_es_eszkozok___2009_HQkW
Szarvasgomba kincskeresők:
a=ausztriaingatlan&o=szarvasgomba_kincskeresok_hazankban_TkW8
A kígyóméreg ellenszéruma:
a=ausztriaingatlan&o=a_kigyomereg_ellenszeruma_6YYq
Foci:
a=ausztriaingatlan&o=romania_magyarorszag_3:0_5bH5

A Balaton és a harcsakirályok legendája

Kossuth forrás Balatonfüred

Nem várt vendég...

Gímszarvas

Szomjas...

Nyugodt, mély pihentető alvás...

Lépesméz

Tagore sétány

Mézeskalács meseház

Blaha villa

Jókai villa

\"Az élet szép, tenéked magyarázzam?...

Füred...

A sajtérlelés is nagyon klímaigényes...

dr.Orzovenszky Károly fürdő főorvos emléktáblája

Csapadékképződés...

Hévíz

Erzsébet udvar a szívkórházban

Szépség, kívánatosság, kiegyensúlyozottság, nyugalom, békesség...

Reggeliző asztalunkra...

Ivóvíztározó...

Az anyai szeretet nyugalmat és békességet ád. Anyatej nélkül nem szabadna gyereket nevelni!

Boldogok...

A Balaton sokszor kevés a víz!

Méz+virágpor+citrom+fokhagyma+fahéj+dió... A sportolónak marad lelki- és testi ereje a győzelemre...


Naponta 1 ek. méz + 1 ek. virágpor + 2 citrom leve egy embernek. A sav-bázis egyensúly is fontos!